NEONSIGNS.HK 探索霓虹 - 總統商場
總統商場
銅鑼灣謝斐道527-539號
由 Johnny Wu 提供
銅鑼灣中央樓總統商場大型招牌 (大廈現已拆卸)
其他已消失的霓虹招牌